دکتری مدیریت بازاریابی
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی (دانشکده مدیریت، مدیریت بازرگانی)
مشاور برندینگ و بازاریابی

           درباره من                                             About me            فراز صادق وزیری          Faraz Sadeghvaziri